هیدرول مایع

هیدرول مایع دکستروز مایع

این محصول به عنوان یک محصول جانبی در پروسه تولید پودر دکستروزمنوهیدرات تولید می شود.
پس از تشکیل کریستالهای دکستروز منوهیدرات، در کریستالایزرو جداسازی کریستالهای دکستروز(منوساکاریدها) از سایر قندها،در واحد سانتریفیوژ ،محصول جانبی به نام Hydrol که مایع قندی غلیظی (درصد ماده خشک 42-50%) ،حاوی دی ساکاریدها(مالتوز،ایزومالتوز) و تری ساکاریدها(مالتوتریوز) می باشد تولید میگردد.
کاربرد این محصول در صنایع غذایی(جایگزین شکر) و در صنایع تولید اتانول می باشد.

standardSpecification
Yellowish- WhiteColour Of Solution
40-50%DS%
Neg.I2 Test.
86-92DE
3.0 – 4.50PH
≤100 μs/cmConductivity
Back To Top